پروژه بررسی شناخت چوب و انواع آن

دانلود پروژه چوب ,پروژه چوب ,دانلود پروژه ,صنعت چوب ,صنایع چوب ,شناخت انواع چوب ,وسائل نجاری ,صنعت تراش چوب ,درجه بندي چوب ,شناخت ساختمان چوب, شناخت وسائل نجاری|39005582|len

مقدمه:
چوب از جمله موادي است كه هميشه با ارزش تلقي شده و از آن در طول قرون براي مصارف و مقاصد گوناگون استفاده شده است. انسان اوليه طرز شكل دادن به چوب را براي تهيه وسايل مفيد و به كمك ابزارهاي سنگي فراگرفت و بعدها توانست از ابزارهاي فلزي بهره گرفته و به كمك آنها محصولات چوبي بهتري را توليد نمايد.
امروزه براي توليد مصنوعات چوبي در حجم زياد، از ماشين هاي مختلفي استفاده مي شود و براي كار با اين ماشين ها، همانند هر ماشين ديگري به صنعت گران ماهر نياز است. در دهه هاي اخير بعضي از كاربردهاي سنتي چوب منسوخ شده و از مواد و مصالح جديدي به جاي آن استفاده شده است. هم زمان با اين تحول در نتيجه تحقيقات دانشمندان، محصولات و مشتقات جديدي از چوب و صنايع جنگلي در صحنه تجارتي ظاهر گرديده اند.
از آن جا كه كار با چوب به كمك ابزارهاي دستي و ماشيني آسان بوده و درگونه هاي متنوعي يافت مي شود، اين ماده يكي از مهم ترين و اساسي ترين مصالح ساختماني نيز محسوب مي گردد. تنوع زياد گونه هاي چوب موجب شده است كه اين ماده در رنگ ها، بافت ها، وزن ها و مقاومت هاي گوناگون يافت شده و در هر رديف قيمتي نيز به بازار عرضه شود. چوب را مي توان با خم كردن، پيچاندن و يا ورقه ورقه كردن آن به اشكال مختلفي درآورد و قطعات ساخته شده از آن را به روش هاي مختلفي به هم مرتبط ساخت.

فهرست مطالب:
فصل اول: اطلاعات كلي
مقدمه
شناخت نقشه كار
خطوط مرزي
خطوط شيئي
خطوط مخفي
خطوط محوري
خطوط امتداد
خطوط ابعاد
نماهاي يك نقشه
ترسيم نقشه در مقياس متفاوت
شناخت ساختمان چوب
چوب هاي نرم
چوب هاي سخت
قسمت هاي يك درخت
تاج درخت
تنه درخت
ريشه درخت
پوسته بافتي
لايه كامبيوم
چوب ناقل شيره
چوب مركزي
مغز درخت
رگه هاي شعاعي
حلقه هاي سالانه
كاهش حجم چوب
اره كردن، عمل آوردن و درجه بندي تخته
عمل درآوردن تخته
درجه بندي چوب
چوب هاي سخت
چوب هاي نرم:
چوب هاي نمره 1 و 2 معمولي
چوب نمره 3
چوب هاي نمره 4 و 5
نواقص چوب
انواع تاب خوردگي
اندازه هاي تخته:
واحد هاي اندازه گيري
مواد چوبي ديگر
روكش ها
تخته سه لا
مزاياي تخته سه لا
نئوپان
تشخيص چوب ها
انتخاب چوب براي يك كار
خريد تخته
طرح مراحل كار
خطوط كلي ايمني در كارگاه
ايمني ابزار
ايمني دستگاه ها
ايمني فردي
فصل دوم: ابزارهاي دستي و طرز كار با آن ها
اندازه گيري و ترسيم
وسائل اندازه گيري
علامت گذاري يك طول
علامت گذاري قطعات با طول مساوي
طرز علامت گذاري و ترسيم يك زاويه
علامت گذاري فواصل مساوي به كمك پرگار سوزني
انتخاب اره هاي دستي و نحوه كار با آن ها
ارة چپ و راست
اره راست بر
اره نازك
طرز استفاده از ارة نازك براي برش ظريف قطعات كابينت:
ارة موئي
طرز استفاده از اره موئي
اره چاقوئي
انتخاب و تنظيم رنده هاي دستي
قسمت هاي مختلف يك رنده
طرز تنظيم رنده ها
طرز سوار كردن كلاهك بر روي تيغه
صاف و گونيا كردن چوب
رنده كردن يك سطح
رنده نمودن لبها
رنده كردن و گونيا كردن انتهاي تخته
اندازه كردن كار به كمك رنده
رنده كردن ضخامت كار
رنده كردن عرض كار
رنده كردن طول كار
شكل دادن به كار به كمك سوهان چوب ساب و منحني تراش
شكل دادن با سوهان
منحني تراش دسته دار
فرم دادن با منحني تراش
تراش دادن با تراش دهنده هاي دستي و كابينتي
برش با مقار و اسكنه
برش افقي با مقار
سوراخ كاري
سوراخ كاري چوب
سوراخ كاري با مته فلزي
مراحل كار
اتصال با ميخ ها، پيچ هاي چوبي و وسايل ديگر
پيشنهاداتي براي كوبيدن ميخ ها
چكش ها
اتصال با پيچ هاي چوب
طرز كار با پيچ هاي چوبي
مراحل اتصال با پيچ هاي چوبي
برش ها و اتصالات چوب
اتصالات
اتصالات عمود بر بافت
مراحل ساخت يك اتصال
ساخت يك اتصال به كمك ميخ چوبي
چسب زدن و بستن كار
چسب هاي مصنوعي
مراحل چسب زني
خم كردن و فرم دادن چوب
روكش كردن مبلمان
قايق سازي
فايبر گلاس