پروژه اصول حسابداری پیمانکاری

مطالب دیگر:
پروپوزال ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانیمبانی نظری ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانیایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانیجزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقیپرسشنامه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانیپاورپوینت آشنایی با تولید و ساخت بتن گوگردیپاورپوینت آشنایی با پل سازیپاورپوینت بررسی بهینه سازی خاک به روش تزریق پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEAمبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEAارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEAپاورپوینت کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی 2 تألیف حسن انوری و حسن احمدی گیویپروپوزال ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هامبانی نظری ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده هاپروپوزال ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEAمبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEAارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEAپروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEAمبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEAارزیابی عملکرد شعب بانک با DEAپروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونیمبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونیارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی
دانلود ,دانلود پروژه,پروژه حسابداری,حسابداری,حسابداری پیمانکاری,اصول حسابداری,اصول حسابداری پیمانکاری,دانلود تحقیق,تحقیق,تحقیق حسابداری|39005573|len

پيشگفتار:
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين، پژوهش هايي از اين دست، امكانات گسترش، رواج و فراگيري، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير: راه سازي، سد سازي، احداث ساختمان، تاسيسات، كشتي سازي، هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: عمليات پيمانكاري
- اركان اصلي عمليات پيمانكاري
- انواع قرارداد هاي پيمانكاري
- مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
- ارجاع كار به پيمانكار
- انعقاد قرار داد با پيمانكار
- اجراي كار ( شروع عمليات )
- خاتمه كار
- سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )
فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
- بانك و صندوق
- تخواه گردان ها
- حساب هاي دريافتني
- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول
- اسناد دريافتني
- پيش پرداخت ها
- سپرده حسن انجام كار
دارارئيهاي ثابت
- دارائيهاي ثابت مشهود
- داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري
- حسابهاي پرداختني
- اسناد پرداختني
- پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت
- سرمايه
- در آمدها
- هزينه ها
- حساب پيمان
- حساب كار گواهي شده
فصل سوم: روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
- روش كار تكميل شده
- روش درصد پيشرفت كار
- ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري
- تعيين سود پيمان تكميل شده
- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
- محاسبة صود پيمان نا تمام
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
- نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات
فصل چهارم: ماليات پيمانكاري
- ماليات مقملوع
- ماليات بر در آمد پيمانكاري
- در آمد مشمول ماليات پيمانكاري
- ماليات موسسات پيمانكاري
- شركت هاي سهامي
- نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
- پيش پرداخت ماليات
- ماليات قطعي پيمان ها
- ذخيرة ماليات بر در آمد
فصل پنجم: گزارش هاي مالي
- ترازنامه
- جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت
- گزارش هاي عملياتي
- گزارش پيشرفت كار
- صورت حساب صودو زيان
- تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد:
1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري
2- حسابهاي شركت پيمانكاري
3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
4- ماليات پيمانكاري
5- گزارش هاي مالي
6- صورت مسئلة پيمانكاري